Πιστοποίηση
Ποιότητας

biochemia_laboratory_home_image_deco_3

Πιστοποίηση
Ποιότητας

Πιστοποιήσεις - Ολοκληρωμένο Σύστημα Ποιότητας

Σκοπός του Εργαστηρίου ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Α.Ι.Ε. είναι να παρέχει καθημερινά υπηρεσίες υγείας υψηλών διεθνών προδιαγραφών για την πληρέστερη κάλυψη των αναγκών και προσδοκιών των αποδεκτών των υπηρεσιών μας.

Το εργαστήριο μας διασφαλίζει την ποιότητα και την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων των εξετάσεων μέσω συμμετοχών πιστοποίησης και διαπίστευσης ISO τηρώντας τα διεθνή πρωτόκολλα λειτουργίας των μονάδων υγείας. Στηρίζουμε τη λειτουργία του Ολοκληρωμένου Συστήματος Ποιότητας και βελτιώνουμε διαρκώς την αποτελεσματικότητά του.

Παρέχουμε όλα τα μέσα για τη συνεχή αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών του Εργαστηρίου και την τήρηση άριστης υποδομής. Επιδιώκουμε την επιστημονική ανάπτυξη, την τήρηση υψηλού επιπέδου ανθρώπινου δυναμικού και την τήρηση ορθής επαγγελματικής πρακτικής. Οι υπηρεσίες μας παρέχονται με επιμέλεια σύμφωνα με τους προβλεπόμενους κανόνες της ιατρικής δεοντολογίας και την διασφάλιση της εχεμύθειας για τα δεδομένα των εξεταζόμενων.

Η αποτελεσματική λειτουργία του Εργαστηρίου βασίζεται στην πιστή εφαρμογή των πολιτικών και των διαδικασιών του Συστήματος Ποιότητας και στο γεγονός ότι όλο το προσωπικό που επηρεάζει την ποιότητα γνωρίζει και είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο για την εφαρμογή των διαδικασιών που αφορούν στη θέση εργασίας του.

Το εργαστήριο μας διαθέτει αναλυτικά:

Ο Εσωτερικός Ποιοτικός Έλεγχος διενεργείται καθημερινά για όλες τις εξετάσεις. Τα δείγματα γνωστής συγκέντρωσης -quality control- χρησιμοποιούνται στην αρχή της διαδικασίας πριν την εκτέλεση των εξετάσεων και επιβεβαιώνουν την ακρίβεια μετρήσεων κάθε αναλυτή.

Ο Εξωτερικός Ποιοτικός Έλεγχος μας δίνει την δυνατότητα ελέγχου της εξειδίκευσης, της ακρίβειας, της ευαισθησίας και της επαναληψιμότητας των μεθόδων που χρησιμοποιούμε καθημερινά στο εργαστήριο.

Το εργαστήριο μας διαθέτει πιστοποιητικά ορθής και ποιοτικής λειτουργίας από τους φορείς με τους οποίους συνεργάζεται (RIQAS-EQA – ΕΣΕΑΠ – ΒΙΟ RAD κλπ.)

Δείτε το pdf εδώ.               

Η εφαρμογή του συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας αποτυπώνει την ικανότητα του εργαστηρίου μας να παρέχει υπηρεσίες που ανταποκρίνονται με συνέπεια στις ανάγκες, στις προσδοκίες και στις απαιτήσεις των πελατών μας. Επιπλέον επιβεβαιώνει την ποιότητα των υπηρεσιών μας που αποτελεί προϋπόθεση για την λειτουργία μίας σύγχρονης επιχείρησης στον ευαίσθητο τομέα της Υγείας.

Δείτε το pdf εδώ.

Το εργαστήριο είναι διαπιστευμένο για την ορθή εκτέλεση των εξετάσεων με καθορισμένα πρωτόκολλα μεθόδων και αντίστοιχου τεχνολογικού εξοπλισμού.

Ο αριθμός πιστοποιητικού διαπίστευσης από το ΕΣΥΔ για την ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΑΙΕ είναι 893.

Δείτε το pdf εδώ.

Δείτε το Επίσημο πεδίο εφαρμογής της διαπίστευσης εδώ.

Το εργαστήριο μας είναι πλήρως εναρμονισμένο με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) και διαθέτει Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer – DPO).